młodzi ludzie odwróceni plecami

Nabór elektroniczny do przedszkoli:

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych:

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych:

Uczennice w rekrutacji
Dwóch uczniów - chłopców
Ludzik idący po strzałce do przodu

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.). Dla kandydatów rekrutujących się do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Dąbrowa Górnicza system dostępny jest na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym wniosku będzie możliwe od 16 maja 2022 r. 

W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.  

Kandydaci do klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.  

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany będzie do wykonania badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania wydanego przez szkołę do której zostanie zakwalifikowany do przyjęcia.  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego określa Zarządzenie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku.

 Jak dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

 W pierwszym kroku, jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty, uczniowie składają wnioski do szkół ponadpodstawowych (od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.). Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie ewentualnie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje (od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.) i o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (od 8 lipca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. ) Po podaniu przez placówkę listy zakwalifikowanych uczniów (20 lipca 2022 r.), muszą oni złożyć w wybranej przez siebie szkole deklarację woli przyjęcia do szkoły (od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.) W tym celu uczniowie muszą dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na tej podstawie szkoły publikują oficjalne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (29 lipca 2022 r.), i zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji w przypadku placówek, w których są jeszcze wolne miejsca, który wygląda podobnie jak pierwszy etap. 

Inne zasady obowiązują tylko w przypadku szkół, do których należy zdać sprawdziany sprawności fizycznej, testy umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych. Daty tych egzaminów ustalają indywidualnie dyrektorzy szkół. Podobnie, mogą tu obowiązywać inne terminy końca składania dokumentów ( od 16 maja do 30 maja 2022 r.). Dokładne zasady rekrutacji, w tym terminy sesji dodatkowych ustala szkoła. 

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji 200 punktów, z czego połowa to punkty z egzaminu. Pozostałe można otrzymać za wyniki na świadectwie, szczególne osiągnięcia oraz za wolontariat. 

W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę i przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty. Dodatkowo, za świadectwo „z czerwonym paskiem” można otrzymać 7 dodatkowych punktów. 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego (otrzymanie punktów za wolontariat pozaszkolny jest nieoczywiste i zasady ustala szkoła). 

Dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe zgodne z wykazem zawartym w Zarządzeniu Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 roku.

Punkty z egzaminu przeliczane są następująco. W sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów). 

Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Warto też pamiętać o tym, że ile należy otrzymać punktów by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Na stronach internetowych poszczególnych szkół są najczęściej publikowane progi punktowe z poprzednich lat, ale nie są one w żaden sposób wiążące, a służą tylko zorientowaniu się uczniów przy układaniu listy preferowanych placówek. 

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Logo I LO

I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego

Logo II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

III Liceum Ogólnokształcące im.Generała Władysława Andersa

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego

 

Logo Sztygarki

Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica „Sztygarka”:

Technikum nr 1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Logo TZN

Techniczne Zakłady Naukowe im. Emilii Zawidzkiej:

Technikum nr 2

Zespół Szkół Ekonomicznych:

Technikum nr 3

Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE

Logo ZST

Zespół Szkół Technicznych:

Technikum nr 4

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Logo ZSS

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

Liceum Ogólnokształcące nr 4

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1