Organizacje pozarządowe dla edukacji

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe są mechanizmami urzeczywistniania interesów wielu grup społecznych, stanowiąc alternatywną możliwość wobec sektora publicznego. NGO są formą :samoorganizacji społecznej, autonomicznej względem administracji państwowej, samorządną, która w swojej działalności statutowej jest nastawiona nie na osiąganie zysku, lecz na realizację celów pożytku publicznego , ukierunkowaną przede wszystkim na cele społecznie użyteczne, a nie na korzyści członków.

System oświaty korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowych.

Cel ich działania obejmuje zadania wychowawcze lub oświatowe, bez nastawienia na osiąganie zysku.

Gmina Dąbrowa Górnicza dzieli się z organizacjami realizacją zadań publicznych i środkami na te zadania w 2021 r. Wydział Oświaty podpisał umowy o realizację zadania publicznego z następującymi Organizacjami Pożytku Publicznego:

Fundacja Wygrajmy Razem

Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem” – prowadzi zadanie pt. Integracyjny Program Edukacyjny „Miej Obraz Osoby Niewidomej”, który realizowany jest w dąbrowskich placówkach oświatowych, a skierowany głównie do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem programu jest przybliżenie dzieciom świata osób z dysfunkcją wzroku, uwrażliwienie dzieci na zjawisko niepełnosprawności, zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnością wśród uczestników akcji, przełamywanie stereotypów i lęku przed niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie Otwarte Serca

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” prowadzi zadanie pt. „Droga do Przyszłości”, które jest kierowane do dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół. Ideą projektu jest przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i wykluczeniu społecznemu uczniów, którzy borykają się z problemami natury psychicznej. Z obserwacji stowarzyszenia wynika że problem ten dotyka zbyt wielką liczbę uczniów i właśnie dla nich realizują oni projekt „Droga do przyszłości”.

logo altiorem

Fundacja Altiorem

Fundacja Altiorem - zorganizowała turniej debat oksfordzkich dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pod nazwą Dąbrowska Szkoła Mówców. Do projektu zgłosiły się 23 dąbrowskie szkoły. Od kwietnia wykwalifikowani trenerzy prowadzili szkolenia z zakresu debatowania, argumentacji oraz wystąpień publicznych. Projekt realizowany był od kwietnia do czerwca 2021 roku a wielki finał odbył się 10 czerwca 2021 roku w Pałacu Kultury Zagłębia. Udział w szkoleniach jak i w turnieju wyposażył uczestników w umiejętności z zakresu argumentacji, kontrargumentacji, logicznego myślenia i wystąpień publicznych. Debata oksfordzka jest przy tym optymalną platformą do rozwijania takich umiejętności. Toczy się w bezpiecznym środowisku, w którym szczególnie promowany jest wzajemny szacunek do oponentów, poszanowanie kultury dyskursu i zachowanie adekwatnej etykiety wypowiedzi. Dzięki temu, poza użyteczną wiedzą uczestnikom zaprezentowane zostały istotne, pozytywne wartości i wzorce dotyczące prowadzenia dyskusji, których brakuje w polskiej debacie publicznej. Przekazanie tych wartości młodzieży jest wyjątkowo ważne, ponieważ to ona w niedalekiej przyszłości będzie odpowiedzialna właśnie za kształt i rozwój debaty publicznej. Szkolenia pozwoliły uczestnikom nabyć umiejętności, które będą mogli wykorzystać także w innych momentach życia, np. podczas przygotowywania się do matury, egzaminu ustnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki temu nawet osoby, które nie wzięły udziału w turnieju, otrzymały narzędzia przydatne do dalszej edukacji, a później i życia zawodowego. Fundacja Altiorem jest nową organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest poprawa poziomu debaty publicznej w Polsce. Ponadto jej członkowie są założycielami Koła Naukowego Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego, prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji.